49729
Dzisiaj
7

Semestr I

 

Przedmiot: Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej

Liczba godzin: 30

Prowadzący: mgr inż. Paulina Owczarek

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

GIS, SIP i SIT – wprowadzenie

Rozróżnienie podstawowych pojęć związanych z systemem informacji przestrzennej. Definicje i podział GIS. Infrastruktura Informacji Przestrzennej.

2.        

Dane geograficzne

Wyszukiwanie i organizowanie danych geograficznych – wstęp do źródeł pozyskiwania danych, korzystanie z internetowych serwerów map. Bazy danych w systemach geoinformacyjnych – tworzenie bazy danych przestrzennych, formaty zapisu danych.

3.        

Wprowadzenie do wektoryzacji i edycji danych

Wizualizacja danych wektorowych i rastrowych. Obiekty i atrybuty. Przetwarzanie i zarządzanie danymi atrybutowymi, tworzenie warstwy wektorowej – nowe obiekty, edycja istniejących obiektów.

4.        

Integracja danych i selekcja informacji

Wprowadzenie do układów współrzędnych. Łączenie informacji o położeniu obiektów z informacjami o ich atrybutach, łączenie informacji pochodzących z wielu źródeł oraz prezentowanych w różnych formatach zapisu danych. Zapytania definiujące.

5.        

Geoprocesing

Zapoznanie się z tzw. narzędziami prostymi tj. bufor, iloczyn, suma, różnica, różnicy symetryczna, agregacja, przycinanie.

6.        

Topologia i sprawdzanie poprawności topologicznej danych

Sprawdzanie poprawności oraz dokładności przygotowanych danych poprzez badanie relacji przestrzennych pomiędzy obiektami tj. graniczenie, przyleganie, zawieranie, łączność.

7.        

Przetwarzanie danych

Narzędzia analizy - wykrywanie charakteru rozkładu przestrzennego danych i prezentowanie związków przestrzennych poprzez transformację surowych danych geograficznych. Narzędzia zarządzania danymi – łączenie atrybutów, zmiana układu współrzędnych.

8.        

Wstęp do kompozycji mapowych

Przygotowanie danych do prezentacji w formie kompozycji mapowej. Sposoby prezentacji danych.

 

Przedmiot: Bazy danych w środowisku GIS

Liczba godzin: 30

Prowadzący: Marcin Kuna

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.                   

Podstawy baz danych.

Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych i systemów zarządzania bazami danych; modele danych

2.                   

System zarządzania relacyjna bazą danych.

Instalacja podstawowa konfiguracja i zarządzanie serwerem zarządzania relacyjną bazą danych (na przykładzie PostgreSQL), podstawy SQL

3.                   

Przestrzenne bazy danych.

Dane przestrzenne w bazie danych; możliwości integracji RDBMS z systemami GIS i  standardy OGC w zakresie przechowywania danych przestrzennych.

4.                   

Wdrożenie i zarządzanie przestrzenna bazą danych opartą o RDBMS.

Instalacja, wdrożenie i zarządzanie przestrzenna bazą danych PostGIS. Typ geometryczny i geograficzny. Notacje WKB, WKT, EWKT i EWKB.

5.                   

Zarządzanie i eksploracja danych przestrzennych w przestrzennej bazie danych PostGIS.

Kontrola i wymuszanie jakości danych przestrzennych na poziomie serwera bazy danych; badanie relacji przestrzennych po stronie serwera bazodanowego i przetwarzanie danych przestrzennych przy użyciu języka SQL

6.                   

Wdrożenie i zarządzanie Geobazą Esri.

Typy geobaz; typy obiektów przechowywanych w geobazie; zarządzanie danymi wektorowymi i rastrowymi ;kontrola dostępu do danych w geobazie ; weryfikacja i ocena geometrii i atrybutów w geobazie.

 

Przedmiot: Źródła danych przestrzennych

Liczba godzin: 30

Prowadzący: dr Marcin Siłuch

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Tworzenie pól podstawowych w celu dalszych analiz

Tworzenie pól podstawowych różnych kształtów na wybranej warstwie GIS. Dokonywanie obliczeń miar statystycznych w poszczególnych polach podstawowych i porównanie wyników uzyskanych dla różnych pól podstawowych

2.        

Podstawowe obliczenia statystyczne.

Wykonywanie podstawowych analiz statystycznych dla wybranych serii danych przy użyciu oprogramowania EXCEL.

3.        

Konwersje danych pomiędzy różnymi formatami

Eksportowanie i importowanie danych różnych formatów do formatu shp i xls. Konwersja danych z oprogramowania CAD do GIS przy zachowaniu odniesień georeferencyjnych.

4.        

Mozaikowanie danych rastrowych

Różne sposoby mozaikowania danych rastrowych. Łączenie mniejszych fragmentów obrazów w większe zobrazowania.

5.        

Podstawy opracowania danych LIDAR

Otwieranie, konwersja i praca z danymi LIDAR. Oczyszczanie chmury punktów, wyświetlanie i podstawowe obliczenia dokonywane na podstawie chmury punktów. Obliczenia powierzchni i objętości, tworzenie NMT.

 

Przedmiot: GIS moblilny oraz technologie pomiarowe

Liczba godzin: 30

Prowadzący: dr Piotr Demczuk

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Wprowadzenie do nawigacji satelitarnej (od GPS do GNSS)

Zajęcia mają na celu przedstawienie historii, założeń oraz stanu obecny nawigacji satelitarnej. Prezentacja podstawowych systemów nawigacji satelitarnej funkcjonującej obecnie na świecie. Zapoznanie z technologią GNSS, z działaniem pomiarów RTK.

2.        

Pomiary GPS

Zajęcia praktyczne polegające na pomiarach przy pomocy odbiorników GPS z dostępem oraz bez do poprawek RTK. Przetwarzania danych oraz ich wizualizacja.

3.        

Pomiary tachimetryczne, skaning

Zajęcia są uzupełnieniem zajęć z odbiornikami GPS. Prezentowane są metody pomiarowe, które uzupełniają metody pozycjonowania tak gdzie pomiary GPS są niemożliwe.

4.        

LIDAR

Prezentacja założeń oraz możliwości technik LIDAR w zbieraniu informacji o terenie.

5.        

Przeliczanie danych pomiędzy układami współrzędnych

Prezentowane są metody przeliczania danych wektorowych pomiędzy układami współrzędnych geodezyjnych, kalibracja map bezukładowych.

6.        

Metody interpolacji

Prezentowane są metody dotyczące interpolacji danych przestrzennych zebranych przy pomocy metod geodezyjnych, budowa modelu wysokościowego (DEM, NMT, NMPT).

 

Semestr II

Przedmiot: Web-GIS

Liczba godzin: 30

Prowadzący: mgr Mateusz Zawadzki

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Wprowadzenie do zajęć

Źródła wiedzy i współczesne trendy w Web-GIS: rodzaje web-map, zastosowanie Web-GIS; architektura Web-GIS: bazy danych i serwery danych przestrzennych; cloud computing – wady i zalety.

Rodzaje formatów wymiany danych: WMS, WMTS, WFS.

Prezentacja możliwości wybranych rozwiązań cloud computingowych. Web-GIS mobilny.

2.        

Wprowadzenie do ArcGIS Online

Prezentacja architektury systemu. Zarządzanie platformą ArcGIS Online. Rodzaje global account: publiczne, deweloperskie, instytucjonalne – omówienie różnic. Dodawanie danych z ArcGIS Online, zasobów internetowych (usługi internetowe WMS
i WMTS, serwisy kafelkowe (Tile Layer)), dodawanie danych własnych z pliku (shp, csv).

Prezentacja wybranych portali wykorzystujących Tile Layer – podłączanie warstw jako mapy bazowe. Tworzenie własnych serwisów kafelkowych w wybranym oprogramowaniu komercyjnym i open source.

 

3.        

Publikowanie serwisów wektorowych i rastrowych na ArcGIS Server i ArcGIS Online.

Tworzenie cache rastra - Tile Package i publikacja danych.

Optymalizacja oraz publikowanie serwisów wektorowych.

Publikowanie cache-u z danych wektorowych.

4.        

Zarządzanie danymi na platformie ArcGIS Online

Wizualizacja danych: modyfikacje symbolizacji, zarządzanie konfiguracją atrybutów, tworzenie etykiet, przygotowywanie kompozycji mapowych.

Tworzenie nowych serwisów w ArcGIS Online.

5.        

Zaawansowane zarządzanie platformą ArcGIS Online. GIS Mobilny.

Przygotowanie danych do publikacji, zasady optymalizowania danych.

Tworzenie, konfiguracja i zarządzanie aplikacjami.

Rodzaje szablonów aplikacji dostępnych w ArcGIS Online.

Tworzenie aplikacji mobilnych – użycie Collector i Survey 123 do zbierania danych. Tworzenie aplikacji przy użyciu ArcGIS AppStudio.

6.        

Analizy przestrzenne Online. Tworzenie i modyfikacja aplikacji.

Online-owe analizy przestrzenne i biznesowe. Tworzenie zaawansowanych aplikacji w kreatorze Web AppBuilder for ArcGIS. Możliwości modyfikacji aplikacji. Implementowanie aplikacji Web-GIS na własnym hostingu.

7.        

Cloud computing - portale do tworzenia aplikacji web-gis

Przygotowanie i prezentacja danych w wybranych komercyjnych i open source-owych portalach.

 

 

 

Przedmiot: Zastosowanie GIS w planowaniu przestrzennym i architekturze krajobrazu

Liczba godzin: 40

Prowadzący: mgr Jolanta Solecka, mgr inż. Paulina Owczarek

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Źródła danych wykorzystywanych w planowaniu przestrzennym

Pobieranie darmowych danych katastralnych oraz zbiorów danych państwowego rejestru granic  i  powierzchni  jednostek  podziałów  terytorialnych.

2.        

Praca w tabeli atrybutów

Zapoznanie się i zastosowanie funkcji dostępnych w kalkulatorze pól w programie QGIS do opracowania tabeli atrybutów według wytycznych.

3.        

Przetwarzanie dokumentów planistycznych

Kalibracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Tworzenie oraz zaawansowana edycja obiektów wektorowych (punkty, linie, poligony) oraz uzupełnianie tabeli atrybutów według wytycznych.

4.        

Zaawansowana symbolizacja i przygotowanie do generowania kompozycji mapowych

Tworzenie symbolizacji danych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Etykietowanie danych oraz tworzenie kompozycji mapowej.

5.        

Podstawy analiz przestrzennych z zakresu architektury krajobrazu

Wykorzystanie narzędzi prostych. Wyznaczanie zgodnie z wytycznymi w wybranych ustawach i rozporządzeniach obszarów pod planowaną zabudowę obiektów uciążliwych dla terenów zamieszkałych. Identyfikowanie obszarów dla których istniejący stan zagospodarowania przestrzennego jest niezgodnych z aktualnie obowiązującym prawem.

6.        

Przetwarzanie danych atrybutowych

Przygotowanie tabeli przestawnej w programie QGIS i ArcMap Desktop, wykorzystanie kalkulatora pól w ArcMap Desktop.

7.        

Praca z danymi przestrzennymi

Sprawdzenie topologii danych, wykorzystanie zapytania definiującego, kalibracja załączników graficznych do dokumentów planistycznych, edycja danych w aplikacji ArcMap.

8.        

Analizy bliskości

Wyznaczanie obszarów najbardziej zagrożonych oraz zachodzących zjawisk  pod względem bliskości i odległości od zadanych obiektów.

 

Przedmiot: GIS w zarządzaniu i administracji

Liczba godzin: 30

Prowadzący: dr Karol Kowalczyk

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Podział administracyjny Polski
– ludność i gospodarka

Klasyfikacja jednostek administracyjnych wg kodowania NTS/TERYT i typu (miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie); przetwarzanie i wizualizacja danych statystycznych o ludności i gospodarce jednostek samorządu terytorialnego, od szczebla wojewódzkiego po gminny, z wykorzystaniem plików wektorowych CODGiK (Państwowy Rejestr Granic) oraz Banku Danych Lokalnych GUS.

2.        

Formy ochrony przyrody a podział administracyjny Polski

Analizy przestrzenne na obiektach powierzchniowych pochodzących z baz danych GDOŚ oraz CODGiK (Państwowy Rejestr Granic); kalkulacja udziału poszczególnych form ochrony przyrody w powierzchni województw, powiatów i gmin.

3.        

Gospodarka odpadami w gminach

Teledetekcja składowisk odpadów w wybranych powiatach z wykorzystaniem funkcji WMS (obrazy satelitarne Open Layers), tworzenie obiektów wektorowych i kalkulacja ich powierzchni; oznaczanie lokalizacji punktów przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.

4.        

Zarządzanie oświatą na poziomie powiatowym i gminnym

Geokodowanie szkół dla wybranych powiatów, nadawanie atrybutów adresowych, informacji o liczbie uczniów i klas w relacji do liczby ludności we wskazanych przedziałach wiekowych, w oparciu o Bank Danych Lokalnych GUS; ekstrapolacja danych punktowych na powierzchniowe jednostki gminne.

5.        

Zarządzanie infrastrukturą drogową i kolejową o znaczeniu krajowym i regionalnym

Filtrowanie obiektów liniowych i analizy sieciowe na poziomie wojewódzkim (topologia sieci, gęstość sieci, kategorie dróg, natężenie ruchu), w oparciu o dane wektorowe OpenStreetMap, Generalny Pomiar Ruchu GDDKiA; sieci transportowe a obszary NATURA 2000 – identyfikacja konfliktów przestrzennych (dane GDOŚ).

6.        

Energetyka konwencjonalna
i odnawialna

Tworzenie punktowej bazy polskich elektrowni (moc, źródło energii, zarządca) z wykorzystaniem oficjalnych danych statystycznych PGE, Enea, Energa, Tauron; wyznaczanie optymalnych obszarów dla lokalizacji farm wiatrowych w wybranych gminach, na podstawie plików wektorowych CODGiK (Baza Danych Obiektów Oólnogeograficznych).

7.        

Geoportale gminne

Indywidualna prezentacja i ocena przez uczestników zajęć wybranych lokalnych Systemów Informacji Przestrzennej (zajęcia nie przewidują pracy w oprogramowaniu QGIS).

 

Przedmiot: Podstawy prawne i organizacyjne GIS

Liczba godzin: 10

Prowadzący: mgr Łukasz Prażmo

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Podstawy prawne

Jakie przepisy prawa są istotne dla geoinformatyka? Organizacja służby geodezyjnej w Polsce. Dyrektywa INSPIRE i Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

2.        

Udostępnianie danych wg dyrektywy INSPIRE i polskich przepisów.

Tematy danych przestrzennych i odpowiedzialne za nie instytucje. Organizacje odpowiedzialne za standardy udostępniania danych. Dane a produkty informacyjne. Metadane. Formaty i usługi danych przestrzennych.

3.        

Podstawy projektowe

Cykl życia projektu i trójkąt ograniczeń projektu. Kaskadowe i zwinne metodyki zarządzania projektem. Tworzenie uzasadnienia biznesowego.

4.        

Zarządzanie projektami

Określanie potrzeb biznesowych i specyfikowanie wymagań projektu lub produktu końcowego. Narzędzia i techniki przydatne w realizacji projektów. Tworzenie budżetu projektu, organizacja zespołu projektowego, kolejność działań związanych z wdrożeniami GIS.

 

Przedmiot: GIS w ochronie środowiska

Liczba godzin: 20

Prowadzący: dr Beata Hołub

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Tworzenie modeli narzędziowych za pomocą Modelarza w QGIS oraz ModelBuilder w ArcGIS

Analizy przestrzenne oraz obliczenia w tabeli atrybutów warstw wektorowych w badaniach relacji obiektów chronionych, jednostek fizycznogeograficznych i administracyjnych Polski.

Źródło danych: CODGiK (BDOO), GDOŚ, PIG

2.        

 

Analizy przestrzenne z wykorzystaniem obiektów chronionych, nadleśnictw oraz numerycznego modelu terenu.

Źródło danych: GDOŚ, BDL, USGS (SRTM 1 arc- Second Global)

3.        

Zagrożenia obszarów przyrodniczych

Wyznaczanie stref zagrożeń związanych z lokalizacją składowisk odpadów oraz ich klasyfikacja. Ocena stopnia zagrożenia rzek oraz ich otoczenia z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej.

Źródło danych: CODGiK (BDOO), USGS (SRTM 1 arc- Second Global)

4.        

Oddziaływanie inwestycji na obszary chronione

Analiza zasięgu oddziaływania inwestycji budowlanych na potrzeby obszarów chronionych.

Źródło danych: GDOŚ, CODGiK, GDDKiA

5.        

Inwestycje drogowe a ochrona środowiska

Analiza lokalizacji planowanych przejść dla zwierząt dla projektowanej budowy drogi.

Źródło danych: GDDKiA, GDOŚ