34528
Dzisiaj
33

Dokumenty zgłoszeniowe

Liczba miejsc ograniczona.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań formalnych

 

Wymagane są następujące dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany link

2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego

3) dwie fotografie

4) kserokopia dowodu osobistego

5) pokwitowanie dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł

 

Powyższe dokumenty należy przesłać listem poleconym na adres:

Studia Podyplomowe "Systemy informacji geograficznej w praktyce"

Pracownia Geoinformacji

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2 c,d

20-718 Lublin