Studia podyplomowe systemy informacji geograficznej w praktyce

Program studiów obejmuje łącznie 230 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Razem

Wykład

Laboratorium/pracownia

Semestr I

Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej

30

10

20

Źródła danych przestrzennych

20

5

15

Wizualizacja kartograficzna w środowisku GIS

20

5

15

Podstawy analiz przestrzennych

30

5

25

Zastosowanie GIS w  planowaniu przestrzennym i architekturze krajobrazu

20

5

15

Semestr II

Web-GIS

20

5

15

GIS w terenie

15

5

10

Zarządzanie projektami GIS

10

10

-

GIS w zarządzaniu i administracji

30

5

25

Metody przetwarzania danych przestrzenny

15

5

10

Zastosowanie GIS w ochronie środowiska

20

5

15


Autor programu: dr Łukasz Chabudziński